Naše osoblje


Stručni saradnici:Zadaci edukator-rehabilitatora:

 • Individualni rad sa korisnicima
 • Rad na inkluziji djece s poteškoćama u razvoju
 • Procjena motoričkih sposobnosti i mogućnosti
 • Rad na poboljšanju vida i motoričkih i intelektualnih sposobnosti
 • Rad na obrazovanju djece
 • Savjetodavni rad sa korisnicima, naročito sa roditeljima i drugim članovima porodice
Zadaci logopeda:

 • Individualni rad sa korisnicima
 • Rad na poboljšanju govorno - jezičkih smetnji (čitanje i pisanje, disleksija i dislalija, poremećaj fluentnosti govora itd.)
 • Praćenje govornog postignuća kod djece
 • Savjetodavni rad sa korisnicima, naročito sa roditeljima i drugim članovima porodice
Zadatak predsjednika:

 • Priprema i realizacija radionica
 • Rad na inkluziji djece s teškoćama u razvoju, sa akcentom na njihovu inkluziju u predškolsku i školske ustanove
 • Saradnja sa predškolskim ustanovama i sa osnovnim školama
 • Organizacija izleta
 • Izrada projekta za pomoć djeci s teškoćama u razvoju
 • Organizovanje i održavanje roditeljskih sastanaka kao i sastanka tima
 • Saradnja sa institucijama koje su relevantne za rad Udruženja
 • Operativni zadaci vezani za rad udruženja
 • Organizovanje humanitarnih akcija
 • Rad na izvještavanju o radu Udruženja
 • Saradnja sa medijima
 • Saradnja sa drugim Udruženjima i Savezima za pomoć djeci s teškoćama u razvoju